Lokaal overleg kinderopvang (LOK)

wat

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad.  Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang geeft het gemeentebestuur uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse  regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang.
Het LOK is het lokaal netwerk rond kinderopvang.  Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen om zo kleur te geven aan de toekomst van kinderopvang in onze gemeente.  Zo kan het beleid rond kinderopvang binnen de gemeente geoptimaliseerd worden.  Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen, waar oplossingen gezocht worden voor tekortkomingen en waar de weg geopend wordt naar mogelijke samenwerkingen.
Vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk,…), de gebruikers zoals oudercomités, ouders, het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden maken er deel van uit.  Het LOK is een gemeentelijke adviesraad.  Ze geeft advies aan het lokaal bestuur over het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente.
Het LOK heeft een opdracht inzake beleidsopvolging en –evaluatie en bewaakt de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen
Het beleidsplan blijft daarom een belangrijke stap in het kinderopvangbeleid van de gemeente en het lokaal overleg kinderopvang blijft ook in de toekomst een belangrijke motor om het beleid inzake kinderopvang verder te verfijnen, om kinderopvang ook laagdrempelig en betaalbaar te houden.
Het thema kinderopvang blijft brandend actueel en de sector evolueert heel snel.  Daarom is communicatie noodzakelijk.  Het LOK biedt een kans om in Melle het beleid over Kinderopvang te optimaliseren.
Kortom, een pedagogisch verantwoord beleid van de kinderopvang helpen een duidelijk kader te creëren.

 

wie

Samenstelling
Het LOK wordt zo ruim mogelijk samengesteld, zodat hij voldoende representatief is voor alle partners die gebruiker of verstrekker zijn van enige vorm van kinderopvang die werkzaam is op het gebied van de gemeente.
De algemene vergadering is een 'open forum' voor alle instanties en bevolkingsgroepen die met het thema 'kinderopvang' te maken hebben.

Stemgerechtigde leden

  • een vertegenwoordiging van de lokale actoren Kinderopvang, rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale besturen;
  • een vertegenwoordiging van de gerbuikers.  Hieroner wordt verstaan al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en/of behoefte heeft aan kinderopvan of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang;
  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur (een medewerker van het lokaal bestuur, coördinator kinderopvang, verantwoordelijke lokaal sociaal beleid,...)

Raadgevende, niet-stemgerechtigde leden:

  • de schepen bevoegd voor kinderopvang (of zijn vervanger)
  • een afgevaarigde van de gemeenteraad (of zijn vervanger)
  • een afgevaardigde van het OCMW-bestuur (of zijn vervanger)
  • de afgevaardigde van Kind en Gezin
  • deskundigen

Als niet stemgerechtigd lid kan een deskundige worden uitgenodigd voor één of meerdere vergaderigen van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies.  Deze personen kunnen geenszins drukken op het formuleren van het advies.  de onafhankelijke werking van het LOK mag hierdoor niet in het gedrang komen.

Het LOK kiest onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.  Deze zijn belast met de voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen.

documenten

Statuten LOK (19.71 kB)