RUP Natuurgebied Brusselsesteenweg - spoorlijn

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “Natuurgebied Brusselsesteenweg – spoorlijn”, definitieve aanvaarding door de gemeenteraad.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) voorzag de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het natuurgebied gelegen tussen de Brusselsesteenweg en de spoorlijn. In de bindende bepalingen van het GRS staat:

 • de Vuntebeek wordt ingericht als lokaal ecologische infrastructuur;
 • de spoorwegbermen in het oosten van de gemeente worden aangestipt als ‘ander structurerend element’ en de nodige aandacht verdienen naar behoud en versterking. Dit geldt evenzeer voor de kleine landschapselementen (KLE’s) en dreven rond het Geerbos;
 • voor het uitbreiden van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), beiden al dan niet gedeeltelijk gelegen in natuurgebied, er een RUP zal worden opgemaakt.
 • voor zonevreemde bedrijven wordt de opmaak van een sectoraal RUP vooropgesteld, tenzij deze bedrijven kunnen mee worden opgenomen in een groter gebiedsdekkend RUP;
 • voor zonevreemde woningen gelegen in kwetsbare gebieden wordt een RUP opgemaakt, hetzij voor het volledige grondgebied van de gemeente, hetzij voor een deel van het grondgebied, al dan niet gekoppeld aan de opmaak van een ander RUP;
 • Het RUP biedt hiervoor een ruimtelijke oplossing door:
 • het open natuurgebied bouwvrij te houden en langs de Vuntebeek een zone voor natuurontwikkeling te situeren;
 • de bestaande dreven te verankeren in het RUP;
 • een beperkte uitbreiding toe te staan voor het ILVO en het FAVV en de zonering te wijzigen van natuurgebied/woonzone naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen;
 • twee bestaande bedrijven worden opgenomen in een nieuwe bedrijvenzone. Een ander bedrijf wordt bestendigd;
 • de bestaande woningen gelegen in natuurgebied kunnen beperkt uitbreiden en herbouwd worden. Tevens kunnen er bijgebouwen en niet-overdekte constructies worden geplaatst.