Aankondiging openbaar onderzoek RUP Spijkersdreef

Het college van burgemeester en schepenen heeft de procesnota en startnota goedgekeurd op 29 juni 2021. Een procesnota is een soort overzicht van de planningsprocedure, de vervolgstappen, de samenstelling van het planteam, de betrokken actoren, de wijze van communicatie, enzovoort. De startnota bevat een ruimtelijk en juridisch-planologisch onderzoek van het plangebied en een visie over een gewenste ontwikkeling.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij de de startnota en de procesnota kon worden ingekeken. Er werd ook een participatiemoment georganiseerd.

Op 19 april 2022 werd de scopingsnota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Op 13 december 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp aanvaard.

Alle informatie over deze stappen en de bijhorende documenten kun u hier raadplegen.

Openbaar onderzoek

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 juni 2023 het ontwerp RUP Spijkersdreef voorlopig aanvaard. Er wordt van 18 augustus tot en met 16 oktober een openbaar onderzoek gehouden.

Bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd, Gemeenteplein 1 - 9090 Melle, of gecoro@melle.be Het voorlopig vastgesteld RUP Spijkersdreef kan hieronder geraadpleegd worden en ligt ook ter inzage, na afspraak, in het gemeentehuis.

>Gemeenteraadsbesluit d.d. 19 juni 2023

>RUP Spijkersdreef Grafisch plan

>RUP Spijkersdreef Procesnota

>RUP Spijkersdreef Stedenbouwkundige voorschriften

>RUP Spijkersdreef Toelichtingsnota

>RUP Spijkersdreef Register plancompensatie