Adopteer een museumobject

Nu de verhuis van het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum naar de nieuwe lokalen in de Pontstraat stillaan dichterbij komt, is het moment gekomen om onze museumcollectie eens kritisch onder de loep te nemen. Veel objecten bezitten we immers in meerdere exemplaren (bv. strijkijzers, wafelijzers), vertonen geen band met Melle of hebben geen of slechts een lage erfgoedwaarde. Het teken om over te gaan tot herbestemming!

Wat?

Wanneer een object herbestemd wordt, dan wordt het op de een of andere manier verwijderd uit de collectie. Dit kan door het te schenken aan een andere collectiebeherende organisatie, door het op te nemen in een gebruikscollectie, die bijvoorbeeld wordt ingezet voor educatieve doeleinden, bij workshops, bij de aankleding van tentoonstellingen, of in laatste instantie door het te verkopen of te vernietigen. 

Waarom?

Het herbestemmen van voorwerpen behoort tot de vijf basistaken van een museum die worden opgesomd in het Cultureel Erfgoeddecreet, namelijk:

  • - Registreren en documenteren, verwerven, selecteren en herbestemmen van erfgoed (= Herkennen en verzamelen)
  • - Zorgen voor het voortbestaan van het erfgoed (= Behouden en borgen)
  • - Onderzoeken van erfgoed en onderzoek mogelijk maken
  • - Delen van het erfgoed met het publiek (= Presenteren en toeleiden)
  • - De (erfgoed)gemeenschap actief betrekken bij de werking van je organisatie (= Participeren)

Door de voorwerpen die niet binnen onze collectie passen te herbestemmen, willen we tot een kleinere maar meer kwalitatieve museumcollectie komen. Een collectie die het verleden van Melle, de Melse verenigingen en de gemeenschap documenteert. Tegelijk zoeken we een passende bewaarplaats voor objecten die niet thuishoren in een Mels gemeentelijk museum. We geven deze voorwerpen een tweede leven door ze niet zomaar op te slaan in een depot of te vernietigen.

Hoe?

In het collectieplan van het museum en archief zijn een aantal criteria vastgelegd voor de aanvaarding van nieuwe schenkingen. Een voorwerp moet bijvoorbeeld erfgoedwaarde bezitten. Hierbij beoordelen we de herkomst van een object, de historische, artistieke, informatieve, maatschappelijke en belevingswaarde. Dit waarderingskader kan niet alleen gebruikt worden voor nieuwe schenkingen, we kunnen er uiteraard ook onze bestaande collectie aan toetsen!

Wanneer een voorwerp niet beantwoordt aan de vooropgestelde criteria, zullen we in eerste instantie onderzoeken of het kan opgenomen worden in onze ondersteunende collectie. Wanneer dat geen optie is, zoeken we een passende bestemming bij een andere instelling. Voorwerpen met een lage erfgoedwaarde bieden we tijdens de Melse Feesten aan aan de Mellenaars.

Heb je dus altijd al eigenaar willen zijn van een museumobject? Grijp dan je kans en geef één van de voorwerpen uit het gemeentelijk museum een nieuwe thuis. In ruil voor een vrije bijdrage kan je een voorwerp uit de selectie mee naar huis nemen. De giften gaan naar het goede doel en worden geschonken aan Oekraïne 12-12.

Wat?

Benieuwd naar welk voorwerpen een nieuwe thuis zoeken? Neem dan alvast een kijkje in de Objectencatalogus