Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning uitvoeren riool- en wegenwerken in de Gontrode Heirweg tussen Bloemstraat en Caritasstraat

De gemeentebesturen van Melle en Merelbeke en TMVW hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Gontrode Heirweg tussen Bloemstraat en Caritasstraat en in de Varingstraat tussen Gontrode Heirweg en Park ten Hovelaan.

De aanvraag heeft als adres openbaar domein Gontrode Heirweg en Varingstraat.

De aanvraag ligt 1ste en 2de afdelingen Sectie B en A nummers 0000 (openbaar domein).

De deputatie heeft op 25/01/2018 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst stedenbouw op volgende adressen (Gemeente Melle) Gemeenteplein 1- 9090 Melle en (Gemeente Merelbeke) Hundelgemsesteenweg 353-9820 Merelbeke.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen de beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 06/02/2018. Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van Melle, Gemeenteplein 1- 9090 Melle
  • het college van burgemeester en schepenen van Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353-9820 Merelbeke
  • de deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: OMV 2017005079
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV 2017005079” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.