bekendmaking nieuw openbaar onderzoek tgv wijzigingsverzoek voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines op het grondgebied van de gemeentes Melle en Wetteren

Dossiernummer : OMV_2023115111

Aanvrager : Eneco Wind Belgium nv en Luminus nv

Ligging en kadastrale gegevens :

  • voor de stedenbouwkundige handelingen gelegen Geerbosstraat 1 te 9090 Melle en Oosterzelesteenweg 80 en 84 te 9230 Wetteren

kadastraal gekend als MELLE 1 AFD, sectie D, perceelnrs. 522/00B000, 673/00B000, 672/00A000, 681/00A000, 517/00A000, 527/00B000, 522/00D000, 674/00A000, 516/00A000, 519/00B000, 694/00C000, 678/00C000, 672/00F000, , 694/00B000, 682/00A000, 678/00B000, 525/00B000, 522/00C000, 515/02A000, 504/00B000, 676/00B000, 514/02H000, 520/00B000, 515/00A000, 672/00C000 en WETTEREN 1 AFD, sectie G, perceelnrs. 1314/02B000, 1310/00C000, 1317/00M000, 1455/00B000, 1314/52A000, 1318/00A003, 1318/00V002, 1448/00S000, 1309/53A000, 1452/02C000, 1313/00C000, 1452/00C000, 1315/00A000, 1312/00C000, 1316/00A000

  • voor de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen Geerbosstraat 1 te 9090 Melle

kadastraal gekend als MELLE 1 AFD, sectie D, perceel 516/00A000, 504/00B000, 514/02H000, 522/00D000, 522/00C000, 522/00B000 en WETTEREN 1 AFD, sectie G, perceel 1313/00C000, 1318/00A003, 1452/02C000, 1316/00A000, 1310/00C000, 1312/00C000, 1309/53A000, 1315/00A000

  • voor de vegetatiewijziging

kadastraal gekend als MELLE 1 AFD, sectie D, perceel 673/00B000, 694/00B000, 522/00D000, 678/00C000, 504/00B000, 672/00F000, 682/00A000, 522/00C000, 678/00B000, 525/00B000, 515/02A000, 676/00B000, 520/00B000, 515/00A000, 672/00C000, 514/02H000, 522/00B000 en WETTEREN 1 AFD, sectie G, perceel 1455/00B000, 1448/00S000, 1309/53A000, 1318/00V002, 1315/00A000, 1452/00C000, 1452/02C000, 1313/00C000, 1310/00C000, 1316/00A000, 1312/00C000, 1314/02B000, 1317/00M000

Kort omschreven gaat het over : Bouw en exploitatie van 2 windturbines met bijhorende infrastructuurwerken op grondgebied Wetteren en Melle

Op 12-03-2024 heeft de aanvrager een nieuwe versie voor het dossier OMV_2023115111 overgemaakt. De gewijzigde projectversie werd op 13-03-2024 aanvaard door het departement Omgeving. 

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op :

- aangepaste planelementen en plannen ingevolge (i) het advies van de Brandweerzone Hulpverleningszone Centrum, dat een minimale breedte van 4 meter en een minimale draaistraal (11 m. binnenkant; 15 m. buitenkant) voor de toegangswegen als voorwaarde oplegt en (ii) het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos met betrekking tot het rooien van de bomen langs de gewestweg. De documenten bij de aanvraag werden tevens aangepast op de wijzigingen.

- een bijgewerkte (melding van) archeologienota. 

Gelet op de inhoud van de nieuwe versie wordt hierbij cf. art. 30 van het decreet van 25-04-2014 betreffende de omgevingsvergunning een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd op verzoek van de vergunningverlenende overheid. 

De aanvraag bevat onderstaande stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van 2 windturbines, aanleg van permanente en tijdelijke werkvlakken, permanente en tijdelijke toegangswegen, kabelwerken, 2 middenspanningscabines, inbuizing ter hoogte van de Vuntebeek (tijdelijk en permanent) en van niet-geklasseerde afwateringsgrachten (tijdelijk en permanent), dempen van een gracht, grachtomlegging, rooien van bomen, externe transformator, aanleg van grindverhardingen, reliëfwijzigingen en tijdelijke waterzuiveringsinstallatie.

De aanvraag bevat de exploitatie van onderstaande ingedeelde inrichting of activiteit : 2 nieuwe windturbines met volgende Vlaremrubrieken : 3.4.2°, 3.6.3.2°, 12.2.2°, 20.1.6.1°c) en 53.2.2°a).

De aanvraag omvat vegetatiewijzingen : permanente en tijdelijke reliëfwijziging, te rooien bomen, inbuizingen, dempen van gracht en grachtomlegging.

De Vlaamse Overheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, Team Mer keurde het bijgevoegde project-MER bij deze aanvraag goed op 20 februari 2024. Het goedkeuringsverslag heeft als kenmerk PR3516-GK.

Het gemeentebestuur van Melle organiseert een informatievergadering over de aanvraag op donderdag 28 maart 2024 om 19u30 in de bibliotheek van Melle, Kruisstraat 2A te 9090 Melle.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering.

U kunt het dossier inkijken op het gemeentehuis, dienst Omgeving van 23-03-2024 tot en met 21-04-2024, na een telefonische afspraak : 09/210.07.52.

Indien u standpunten, opmerkingen of bezwaren heeft, kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, tot en met 21-04-2024 of via het publiek Omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek) onder het dossiernummer OMV_2023115111. Indien u de standpunten, opmerkingen of bezwaren wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met uw elektronische identiteitskaart.

De standpunten/bezwaren/opmerkingen die eventueel gemaakt zijn tijdens het aanvankelijk openbaar onderzoek komen hierdoor te vervallen. U dient deze opnieuw binnen de nieuwe periode van het openbaar onderzoek over te maken. Als u een bezwaarschrift indient, kan dit anoniem of publiek, gelieve dit te vermelden in het bezwaar.