Bekendmaking openbaar onderzoek inventaris geregistreerde onroerende goederen

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mee aan het publiek dat volgens de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen te Melle ter inzage ligt van 12 september 2022 tot en met 30 september 2022, tijdens de kantooruren na telefonische afspraak (09/210.07.52), bij de dienst omgeving, Gemeenteplein 1 – te 9090 Melle.

Hier kan u de volledige ondertekende bekendmaking terugvinden.