Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp RUP Gontrode Heirweg- Vossenstraat

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Melle, handelend overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deelt aan de bevolking mee dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Gontrode Heirweg - Vossenstraat.

Het dossier werd opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 17 april 2023. Het omvat een grafisch plan, een toelichtingsnota en een verordenend deel met de stedenbouwkundige voorschriften.

Het dossier ligt voor eenieder ter inzage op de dienst grondgebiedszaken, gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Melle, op afspraak gedurende de periode van 1 juni 2023 tot en met 30 juli 2023. De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente, www.melle.be/rup-gontrode-heirweg-vossenstraat 

Bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd, Gemeenteplein 1 - 9090 Melle, of gecoro@melle.be