Bekendmaking openbaar onderzoek Plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte: maak ruimte voor 2050'

Start van de procedure plan-MER 

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een voorontwerp Beleidsplan Ruimte “Maak ruimte voor 2050”. Hierin wordt een lange termijnvisie uitgewerkt voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. Tegelijk laten we een milieueffectenrapport opmaken. Effecten van het Beleidsplan Ruimte op het milieu in de brede zin staan centraal in dit rapport. 

En hierover is er goed nieuws! De eerste fase in de procedure voor milieueffectrapportage (plan-MER) kan worden ingezet. Dit houdt in dat de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennis voor alle geïnteresseerden van start gaatVanaf 28 juni tot en met 27 augustus 2021 nodigen we iedereen dan ook graag uit om te reageren op deze kennisgeving!

De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-eenkennisgevingsnota).