Bekendmaking openbaar onderzoek rooilijnplan wegel nr. 21, Kapellendries 31.

Voorlopige vaststelling rooilijnplan Kapellendries 31, deel voetwegel nr 21.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 11 september 2023 het gemeentelijk rooilijnplan voor het wijzigen en verplaatsen van een deel van de voetwegel nr. 21 voorlopig vaststelde.

Overeenkomstig artikels 17, §2 en 21, §2 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen samen met de overige dossierstukken ter inzage op het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle.

Voor inzage van het dossier in het gemeentehuis kan u een afspraak maken via het e-mailadres: grondgebiedszaken@melle.be of telefonisch: dienst grondgebiedszaken tel 09 210 07 52.

Het openbaar onderzoek loopt van 6 november 2023 tot en met 5 december 2023. Eventuele bezwaren of opmerkingen over het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan dienen schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein1, 9090 Melle, of digitaal via grondgebiedszaken@melle.be toe te komen vóór het sluiten van het openbaar onderzoek.