Bekendmaking openbaar onderzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 15 mei 2020. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020.

Het inkijken van het plan bij de betrokken gemeenten, Destelbergen, Melle en Wetteren, gebeurt omwille van de corona-maatregelen op afspraak.

U kan uw inspraakreactie bezorgen tot en met 7 augustus 2020 via het formulier of afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis op afspraak, dienst stedenbouw, 09 250 07 52, Gemeenteplein 1 – 9090 Melle

De voormalige zandwinning valt binnen het plangebied.

Het GRUP voorziet om dit gebied als natuurgebied te bestemmen met een overdruk als GEN-gebied (grote eenheid natuur), artikel 2 en artikel 2.3 van de voorschriften.

De ontwikkeling van het gebied wordt beschreven in de toelichtingsnota. De teksten en grafische plannen van de toelichtingsnota (Bijlage IIIa en IIIb) hebben geen verordenende kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierin staat het volgende beschreven:

Deelgebied Voormalige zandwinningsput Melle.

In de Zeeschelde heeft zich door de jaren heen een waardevol slik- en schorgebied ontwikkeld. In de actiefiche van het bekkenbeheerplan van het Benedenscheldebekken wordt als bindende randvoorwaarde vermeld dat 45,57 ha slik- en schorgebied met dezelfde ecologische kwaliteit als vandaag behouden moet blijven of aangelegd moet worden, evenals de realisatie van brede rietkragen en zones met oevervegetatie op het tijonafhankelijke deel. Het project van de Vlaamse Waterweg voorziet in het realiseren van getijdennatuur in de voormalige zandwinningspunt van Melle. Om de juiste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van slik en schor moet de voormalige zandwinningsput verondiept worden. Om de dynamiek van de getijdenrivier in dit gebied binnen te brengen moet bovendien een bres van ongeveer 60 (op 2,5 meter TAW) tot 93 meter (op 8 meter TAW) lengte in de huidige Zeescheldedijk (rechteroever) worden gemaakt. Rond het gebied wordt een nieuwe ringdijk op Sigmahoogte (8 meter TAW) aangelegd, die de omgeving beschermt tegen overstromingen (ca. 1.000 m). Aan de westzijde van de voormalige zandwinningsput wordt de ontwikkeling van een brede schorzone gestimuleerd. Het gebied is potentieel laagdynamisch en biedt een goede beschutting tegen verstoring. De habitatkwaliteit van dit gebied wordt vergelijkbaar ingeschat als van het verloren habitat.

Meer over dit GRUP

U kan uw inspraakreactie bezorgen tot en met 7 augustus 2020 via het formulier of afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis op afspraak, dienst stedenbouw, Gemeenteplein 1 – 9090 Melle

Voor meer informatie omtrent het plan kan u contact opnemen met de directie omgevingsplanning, 02 553 11 71, omgevingsplanning@vlaanderen.be of dienst stedenbouw, 09 210 07 52, grondgebiedszaken@melle.be.