Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van het grondgebied Melle. Er zijn vier BPA's van kracht in Melle. De plannen en de voorschriften kunnen geraadpleegd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening. 

Dorp

Dit plan legt de bestemming vast van het gebied tussen de Kloosterstraat, de Dageraadstraat en de Schelde. De bestemmingen zijn: zone voor openbaar nut (kerkplein met kerk), zone voor openbaar groen (gebied tussen kerk en Schelde) en zone voor gegroepeerde bouw van volkswooneenheden. In deze laatste zone werd het sociale woningbouwproject 'Dageraad' gerealiseerd. 

Brugstraat - Pontstraat

Dit plan legt de bestemming (woningbouw) vast van de grond gelegen tussen de Schelde, Pontstraat, Kloosterstraat en Brugstraat. 

Gontrode Heirweg

Het plan wordt onderverdeeld in 3 zones. Ten eerste het gebied tussen de autosnelweg E40 en de parallelle spoorweg Kortrijk - Wetteren/Aalst. Het omvat een deel van de volgende straten: Caritasstraat, Lindestraat, Vossenstraat en Gontrode Heirweg. De bestemming is in hoofdzaak wonen. 

Ten tweede de zone gelegen tussen de autosnelweg E40 en de Gontrode Heiweg tot aan de Geraardsbergsesteenweg. De bestemming hier is ambachtelijke zone. 

Ten derde de zone begrepen tussen de spoorweg Kortrijk-Wetteren/Aalst, de Gontrode Heirweg en de Oude Geraardsbergsesteenweg. De bestemming is sociale woningbouw. Volgende straten maken er deel van uit: Fazantsraat, torenvalkstraat, Vogelzang, Driebunderputlaan, Leeuwerikstraat, Zwaluwstraat, Lamstraat, HErderstraat, Koekoekstraat, Wolstraat en Koolmeesstraat. 

RWZI

Dit plan werd opgesteld in functie van de rioolwaterzuivering van Melle en de hoger gelegen gemeenten. Het is gelegen tussen de spoorwegen Gent-Brussel en Gent-Brussel-Zuid en de Kouterwegel. 

Reglement

Het BPA 'Dorp' is vastgesteld bij KB op 8 mei 1969.

Het BPA 'Brugstraat-Pontstraat' is vastgelegd bij KB op 23 maart 1983.

Het BPA 'Gontrode Heirweg' is vastgelegd bij KB op 9 juni 1987.

Het BPA 'RWZI' is goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 26 juni 2006.