Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie is een engagement om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

Een nulmeting (voor het referentiejaar 2011) en een duurzaam energieactieplan zijn opgemaakt. Uit die nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Melle een voetafdruk van 34.654 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos ter grootte van 2,28 keer de gemeente Melle zou kunnen opvangen.

Het goedgekeurde energieactieplan met bijhorende actietabel kan je raadplegen in de bijlagen op deze pagina. Het plan is een dynamisch instrument waardoor de acties in de actietabel mogen aangepast worden maar de doelstelling van 20% reductie tegen 2020 moet steeds voor ogen worden gehouden.

Voor wie?

De grootste uitstoter van CO2 zijn de huishoudens. Zij zijn goed voor 44%. Daarna komt de transportsector met 24%, de dienstensector is de derde grootste met 21%, de industriesector en landbouw zijn beide verantwoordelijk voor 5% en het gemeentebestuur heeft een aandeel van 2%.

Daarna is een analyse gemaakt van waar er mogelijkheden zijn om deze uitstoot terug te dringen en waar er mogelijkheden zijn om over te schakelen op hernieuwbare energie.

Dit leidt tot een aantal acties en maatregelen die kunnen zorgen voor een reductie van de CO2-uitstoot van 8.635 ton CO2 per jaar (24,9%).

In onderstaande tabel zie je hoe de besparing wordt verdeeld over de verschillende sectoren, hoeveel procent de sector dan zelf moet besparen en hoe de optelsom wordt gemaakt.

Sector

Ton CO2

Besparing t.o.v. sector

Besparing t.o.v. totale uitstoot

Huishoudens

 2 762

18%

8,0%

Tertiair

 720

10%

2,1%

Industrie

 82

5%

0,2%

Landbouw

 85

5%

0,2%

Transport

 1 480

18%

4,3%

Gemeentelijke diensten

 160

26%

0,5%

Hernieuwbare energie

 3 345

 

9,7%

Totaal

 8 635

 

24,9%