Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

Het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) is een beleidsplan dat in werking treedt na afkondiging van de gemeentelijke fase van het noodplan door de burgemeester.

Elke gemeente is verplicht om een GANIP op te maken om de bevolking en het leefmilieu zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties, bv. hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een ontploffing,…

Het plan wordt opgemaakt om enerzijds aanwezige risico’s preventief in te perken en incidenten te voorkomen, anderzijds om tijdens een noodsituatie een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken.

Het bevat richtlijnen over alarmprocedures, inzetbare middelen, multidisciplinaire samenwerking, evacuatiemogelijkheden,…

De redactie van het GANIP ligt in handen van de ambtenaar noodplanning, die op advies van de gemeentelijke veiligheidscel dit plan vorm geeft.

De ambtenaar noodplanning van de gemeente Melle is Lena De Smaele.

 Het GANIP van Melle werd in 2009 goedgekeurd door de provinciegouverneur en wordt op frequente basis geactualiseerd.