Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

De ruimte waarin de mens leeft, is beperkt. Het is dan ook de taak van het gemeentebestuur van Melle om te streven naar een goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit. 

Hoe de gemeente er in de toekoms tmoet uitzien, wordt vastgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) scheppen het inhoudelijk kader voor gemeentelijke structuurplannen. 

Een structuurplan is geen bestemmingsplan en bevat geen informatie over individuele percelen. Het is bovendien niet bindend voor de burger. Het structuurplan is een beleidsplan, gericht op een langetermijnvisie. Acties op korte termijn moeten kaderen binnen deze visie. 

De gewenste ruimtelijke structuur wordt op het terrein waar gemaakt middels ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen. Deze worden opgemaakt door de gemeente na goedkeuring van het GRS. 

Melle is een gemeente op de grens tussen stad en platteland. 

Melle wenst:

  • De aanwezige woongebieden in Melle verder in te vullen en de kleinschaligheid van Gontrode te behouden;
  • De verweving van handel, bedrijvigheid én wonen na te streven langsheen de Brusselsesteenweg; 
  • Het bedrijventerrein Vijverwegel (Vogelhoek) omgeven door een woonwijk, wordt beter omgevormd naar een terrein ICT, specifieke dienstverlening, kantoren, handel,...
  • De open ruimte in het oosten en het zuiden van de gemeente behouden en de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanwezige functies af te stemmen op deze landschappelijke kwaliteit;
  • Het domein Kouterslag verder uit te bouwen als een lokale recreatiepool en kleinschalige sport- en spelmogelijkheden te ondersteunen in de verschillende kernen (buurtparken);
  • De valleigebieden te ontwikkelen als landschappelijk natuursysteem met waterbufferend vermogen en het contact met de valleigebieden te versterken;
  • Het behoud van de diverse kasteelparken te stimuleren;
  • De Vuntebeek en de spoorwegbermen in het oosten van de gemeente beschermen en een aantal niet door het Vlaamse Gewest geselecteerde belangrijke open ruimtes behouden (heuvelrug Gontrode, omgeving proefhoeve UG, omgeving Geerbos);
  • De grote zone voor gemeenschapsvoorzieningen, die op vandaag een landbouwgebruik kennen (proefvelden...) worden best als landbouwgebied behouden;
  • Er wordt gestreefd naar een doortrekken van de tramlijn en de uitbouw van een grootstedelijk transferpunt aan het knooppunt van de R4 met de N9.

Op 12 september 2011 werd het GRS Melle definitief aanvaard door de gemeenteraad. De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 8 december 2011 het GRS Melle goedgekeurd mits rekening wordt gehouden met de overwegingen zoals vermeld in het besluit en mits uitsluiting van de beleidsoptie uit richtinggevend gedeelte om het woonuitbreidingsgebied ten zuidwesten van Gontrode te schrappen.

Reglement

Het besluit werd op 9 januari 2012 gepubiceerd in het Belgisch Staatsblad.