Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten en is het hoofd van het gemeentepersoneel.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij en stelt hiervan de notulen op.

De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De algemeen directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling. Zij organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.