Intercommunales

Een intercommunale is een vereniging van gemeenten met als doel taken van gemeentelijk belang te realiseren, vooral op het gebied van afvalinzameling en –verwerking, nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water en kabeldistributie), sociale huisvesting en streekontwikkeling.

De gemeente is aangesloten bij de volgende intercommunales:

  • IMEWO is in hoofdzaak actief in het noorden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Voor dat grondgebied is IMEWO aangeduid als beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas.
  • FINIWO is de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen. Het is een zuivere intercommunale die als doel heeft distributieaandelen te verwerven voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten gemeenten.
  • VENECO is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met als doel de deelnemers bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten op het vlak van economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening.
  • VERKO (Verenigde Kompostbedrijven) is de afvalintercommunale verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen en voor de uitbating van het containerpark.
  • IGS WESTLEDE heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
  • TMVW is de Tussengemeentelijke Maatschappij der Watervoorziening in Vlaanderen met als werkingsgebieden drinkwater en afvalwater.

De gemeente wil transparant zijn in het aantal mandaten en de hieraan verbonden vergoedingen die de gemeenteraadsleden en de leden van het college van burgemeester en schepenen vervullen in de intercommunales. Daarom kan je hier een overzicht downloaden van alle mandaten in intercommunales die door de gemeenteraad gestemd werden.