Milieuvergunning klasse 2

Als je bedrijf of activiteit volgens de milieuwetgeving ingedeeld wordt in Vlarem klasse 2, moet je een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Vlarem is het Vlaams reglement voor de milieuvergunning.

Hoe aanvragen?

Version:1.0 StartHTML:000000223 EndHTML:000003809 StartFragment:000001913 EndFragment:000003777 StartSelection:000001913 EndSelection:000003773 SourceURL:https://melle.icordis.be/detail.aspx?product/wEXAQUCaWQFATA=

De aanvraag moet gebeuren op het modelformulier zoals vastgesteld in Vlarem I. Je stuurt dit formulier aangetekend op naar College van Burgemeester en Schepenen of geeft het tegen ontvangstbewijs af bij de milieudienst. De aanvraag gebeurt op zeven exemplaren.

Voor inlichtingen over de procedure of over het invullen van het formulier kan je terecht bij de milieudienst.

Volgens het Vlarem beschikt de vergunningverlenende overheid over een termijn van 105 dagen vanaf de datum van volledig verklaring om een beslissing te nemen. Volledig verklaring gebeurt binnen de 30 dagen na indienen van het dossier.

Tijdens deze periode heeft een openbaar onderzoek plaats. De affiche, die je krijgt van de milieudienst, hang je tijdens de voorziene periode uit aan de exploitatie.

Na afloop wordt de beslissing bekendgemaakt.

Als je een vergunde inrichting wenst te veranderen, kan een nieuwe vergunningsaanvraag noodzakelijk zijn. Voor een kleine verandering binnen de vergunde percelen volstaat in bepaalde gevallen een mededeling kleine verandering. Hiervoor is ook een modelformulier ter beschikking.

Het College van Burgemeester en Schepenen beschikt voor de mededeling kleine verandering over een termijn van 60 dagen vanaf de datum van volledig verklaring om te oordelen of de verandering een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en of het de bestaande hinder vergroot. Indien dit niet het geval is, wordt akte genomen. Deze aktename geldt als vergunning. In het andere geval moet alsnog een vergunningsaanvraag worden ingediend.

In deze procedure is geen openbaar onderzoek vereist. Wel wordt de beslissing na afloop bekend gemaakt.

Indien je een bestaande exploitatie overneemt, kan je de vergunning overnemen. Dit gebeurt via het daarvoor beschikbare modelformulier.

Kostprijs

Vooraf €61,67 storten op rek.nr. IBAN BE04 3751 1109 9031, BIC BBRUBEBB van LNE Afdeling Milieuvergunningen met als mededeling "Vlarem dossiertaks aanvraag klasse 2".

Nadien ontvang je een brief voor betaling van de gemeentebelasting (€400).

Reglement

  • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet.
  • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit.
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit.

Uitzonderingen

Voor inrichtingen van klasse 2 van openbare besturen en van een door hen opgerichte inrichting is de deputatie bevoegd en dien je de dossiers in bij het provinciebestuur.

Wat meebrengen?

Vergunningsaanvraag met de nodige bijlagen in 7-voud:

http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren