Milieuvergunning: waarvoor nodig?

Voor heel wat activiteiten moet je over een milieu- of omgevingsvergunning beschikken of is een melding vereist.

In Vlarem II is in bijlage 1 een lijst opgenomen met hinderlijke inrichtingen. Een inrichting behoort tot de klasse aangegeven in de derde kolom van de tabel van deze lijst. Wanneer een inrichting onder de toepassing valt van verschillende indelingsrubrieken behorend tot verschillende klassen, geldt voor deze inrichting de procedure van de hoogste klasse. 

 • Klasse 1: is de meest hinderlijke activiteit, hier is een omgevingsvergunning vereist waarbij de deputatie van de provincie bevoegd is.
 • Klasse 2: is een minder hinderlijke activiteit, een milieuvergunning is vereist waarbij het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit, hier heb je enkel een meldingsplicht

Voorwaarden

Nagaan tot welke klasse je inrichting behoort, moet je in principe zelf doen. Hierbij spelen vooral volgende factoren een rol: 

 • De grootte en aard van de opgeslagen producten
 • Het vermogen van de toestellen of machines
 • De samenstelling van het geloosde afvalwater
 • De aard van de activiteit

Regelgeving

 • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
 • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit
 • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

Vlaamse Navigator wetgeving leefmilieu, natuur en energie: INDELINGSLIJST : https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985