Omgevingsvergunning klasse 1 aanvragen

Als je bedrijf of activiteit volgens de Vlaremwetgeving ingedeeld wordt in klasse 1, moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de Provincie.

Je dient je aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet je 1 gemengde aanvraag indienen.

Voorwaarden

Voor inrichtingen die volgens bijlage 1 van het Vlarem II tot de 1ste klasse behoren en gelegen zijn in Oost-Vlaanderen.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Nadat je aanvraag ontvankelijk en volledig is verklaard, organiseert de gemeente Melle een openbaar onderzoek en verleent het College van Burgemeester en Schepenen advies aan de deputatie. Na afloop maakt de gemeente Melle de beslissing bekend.

Kostprijs

Meer informatie over de verschuldigde dossiertaks vind je via het omgevingsloket.

Nadien ontvang je een brief voor betaling van de gemeentebelasting (€500).

Reglement

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit.

Wat meebrengen?

Je dient je aanvraag verplicht digitaal in bij de deputatie via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be