Parkschool

Op de site van het vroegere Lucernacollege (site Vossenstraat - Beekstraat) zal een nieuwe gemeenteschool gebouwd worden voor 350 leerlingen. De gemeentelijke basisschool kampt reeds lange tijd met een verouderde schoolinfrastructuur met weinig groen- en speelruimte. Na deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester, werd het ontwerpteam Petillon Ceuppens architecten en Schenk Hattori Architecture Atelier aangesteld. In september 2018 werd het dossier voor subsidies ingediend bij AGION (Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). De nieuwbouwwerken zullen in het voorjaar van 2019 worden aanbesteed.

De nieuwe school zal zich te midden van een groene oase bevinden, vandaar de nieuwe naam 'parkschool". Met een totale oppervlakte van 22.000 vierkante meter zal de site bovendien ruime mogelijkheden bieden voor een brede school en naschoolse sport- en culturele activiteiten. De muziekschool, turnclub Immer Vooruit en het wijkcomité Elsdries zullen alvast gebruik maken van de accommodatie.

Volgens de huidige planning zal de school in september 2021 de eerste leerlingen ontvangen.

Infoavonden 30 april 2019 en 11 september 2019: inrichting park

Op 30 april 2019 vond een infoavond plaats voor geïnteresseerden over de inrichting van de parkomgeving. Daarna werden suggesties en opmerkingen verzameld en verwerkt.

Op 11 september werd de aangepaste versie van het plan opnieuw voorgesteld. Die presentatie kan je hieronder downloaden, net als de nieuwe versie van het plan.

Het buurtpark zal een natuurlijke, groene oase creëren voor de wijk Elsdries en de gemeente Melle met speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen, ontmoetingsplekjes, ruimte voor sport, ondersteuning van biodiversiteit... Het park zal multifunctioneel kunnen gebruikt worden door de bezoekers en gebruikers van de nieuwe gemeenteschool (en muziekschool) en van de geplande nieuwe turnzaal. Het buurtpark moet tegelijk een veilige schoolomgeving met trage verbindingen voor fietsers en voetgangers faciliteren. Het park zal eveneens gebruikt worden voor de jaarlijkse wijkkermis op de site en voor andere evenementen. Kortom, het Elsdriespark beoogt het samenbrengen van de buurt en de school in een nieuwe, weldadige groene long.

Hierbij worden 5 basisprincipes gehanteerd:

  • rond de nieuwbouw van de school en de turnzaal wordt een parkinrichting gerealiseerd;
  • de parkzone wordt geopend naar de omliggend straten;
  • de extra wandel- en fietsassen worden geïntegreerd in de parkzone;
  • het park wordt een ontmoetingszone voor de buurt;
  • Er wordt maximaal ingezet op de parkbeleving in een natuurlijke en natuurrijke omgeving met inheemse bomen, groenbuffers, grasglooiingen, speelnatuur en bloemenweides. Toepassing van extensief en gevarieerd maaibeheer als basis voor biodiversiteit, vergroting van natuurbeleving en kostenbesparing in onderhoud.

Er werd aan verschillende instanties gevraagd om advies te verlenen bij het (voor)ontwerp: de ontwerpers van de nieuwe school, het schoolbestuur, de gemeentelijke adviesraden waaronder de Gecoro en de werkgroep verkeer, Landschapsinrichting Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, I.V. Dans en Gym vzw, het buurtcomié Elsdries, het MOS-LNE Oost-Vlaanderen.

Het participatietraject met de omwonenden en de bevolking werd opgestart op 30 april 2019 met een eerste workshop met de buurtbewoners. Een tweede workshop met de technische werkgroep vond plaats op 12 juni 2019 en er werden ideeënbussen op verschillende plaatsen ter beschikking gesteld. Op 11 september 2019 vond een tweede informatiesessie plaats met de buurtbewoners waarbij een terugkoppeling werd gegeven van de verschillende aangereikte suggesties.

Volgens het huidige stappenplan zal het ontwerpplan eind 2019 klaar zijn. Het uitvoeringsdossier zal in 2020 door intercommunale Veneco worden opgemaakt en aanbesteed. De aanbesteding van de werken zal worden geplaatst in 2020 en uitgevoerd in 2021. De school zal in september 2021 op de site van start gaan.

De aanleg van de openbare parkzone wordt bij voorontwerp indicatief geraamd op 510.677,96 euro inclusief BTW. Dit is zonder de kostprijs van de erelonen en zonder de kostprijs van de openbare verlichting, die worden geraamd op 18.000 euro inclusief btw.

Infoavond 26 september: start werken en buurtcommunicatie

Op 1 oktober startte aannemer Strabag met de eigenlijke bouw. De aannemer zal aan het gebouw werken tot in het voorjaar van 2021. 

Alle transport zal verlopen via de Beekstraat (Brusselsesteenweg - Schauwegemstraat - Beekstraat). De vrachtwagens zullen op het terrein zelf laden en lossen en bij voorkeur niet tijdens piekuren. De aannemer zal communiceren via het Hoplr platform Melle centrum. Hoplr is een privaat sociaal netwerk waar de leden afkomstig zijn uit jouw buurt. De informatie zal ook te lezen zijn op het werfbord, gelegen aan de toegangsweg in de Beekstraat.

De presentatie van de aannemer en de presentatie van Hoplr die op 26 september zijn gegeven, kan je hieronder downloaden. 

Coronacrisis: bericht van 20 maart

Aannemer Strabag liet in een bericht op 20 maart weten dat de werkzaamheden aan de nieuwe school opgeschort worden omwille van de coronacrisis. Wanneer er kan herstart worden is nog niet bekend. 


Deze pagina zal continu aangevuld worden met de meest recente informatie.