Aansluiten op het openbaar rioleringsnet

Wie op het openbaar rioleringsnet wil aansluiten, kan daarvoor terecht bij FARYS.

De aansluiting gebeurt door een aannemer aangesteld door FARYS. Tussen de aanvraag en de uitvoering zit ongeveer 2 maand. De aansluitput wordt net achter de perceelsgrens geplaatst (dus op je eigendom), volgens de wensen van de aanvrager (indien mogelijk). Indien er in de straat een gescheiden rioolstelsel is (voor regenwater en afvalwater afzonderlijk) worden er twee aansluitputten gestoken.

Er wordt steeds getracht om de inlaat van de aansluitput (de opening waar de aanvrager dient op aan te sluiten) op minimaal 60 centimeter onder het maaiveld te plaatsen. Op sommige plaatsen zit de openbare riolering zeer ondiep en kan deze diepte niet gehaald worden. Er wordt dan aangesloten op het diepst mogelijke punt. FARYS voert op je grond geen werken uit voorbij de aansluitput.

Bij elke nieuwbouw is het verplicht om een afzonderlijk afvalwater- en regenwaterstelsel te plaatsen. Het regenwater moet ingezameld worden in een regenwaterput. De inhoud van de regenwaterput wordt berekend aan de hand van de dakoppervlakte (conform deĀ gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater). Afvalwater van toiletten moet eerst een septische put passeren.