Huisaansluiting

Verplichting

Als de riolering in je straat zich op ten hoogste 50 meter van je perceel bevindt, ben je verplicht om daar op aan te sluiten met je huishoudelijk afvalwater. Dit is een wettelijke verplichting van Vlarem.

De meeste riolen zullen in de nabije toekomst via collectoren verbonden zijn met rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit betekent dat het afvalwater dat in deze riolen wordt geloosd, in die installaties wordt gezuiverd. Nog niet alle riolen zijn met deze installaties verbonden. Toch blijft het wettelijk verplicht om aan te sluiten, ook op die riolen die nog niet zijn verbonden met een zuiveringsinstallatie.

Goede uitvoering

FARYS zorgt voor een goede uitvoering van de huisaansluitingen.

Het is voor iedereen verboden om werken uit te voeren aan de openbare rioleringen. Het aansluiten op de rioleringsbuizen in de straat mag enkel gebeuren door een aannemer die FARYS heeft aangesteld. In bepaalde verkavelingen zijn deze aansluitingen reeds gebeurd. Daar zijn huisaansluitputjes geplaatst op de percelen, ter hoogte van de scheidingslijn met het openbaar domein. Op deze huisaansluitputjes moet de particulier zelf zijn afvoerleidingen aansluiten.

Hoe moet ik zorgen voor een aansluiting?

Als er nog geen huisaansluitputje klaar zit op jouw perceel, dan moet er een huisaansluiting uitgevoerd worden op de rioleringsbuizen.

Je doet een aanvraag bij FARYS. Een standaard rioolaansluiting neemt van voorbereiding tot en met eigenlijke uitvoering al gauw enkele weken in beslag. Dit komt omdat alle plannen van de ondergrond eerst opgevraagd en grondig geëvalueerd moeten worden.

Afhandelingsprocedure

 • Een personeelslid van FARYS brengt een plaatsbezoek daar waar de huisaansluiting moet gebeuren.
 • De gegevens op de aanvraag worden nagezien.
 • Er wordt bekeken of het mogelijk is om de huisaansluiting(en) uit te voeren zoals aangevraagd is.
 • Er wordt vastgesteld tot waar de werkzone zal afgebakend worden en welke gevolgen dit heeft voor het verkeer. Bijvoorbeeld: als een rijweg helemaal versperd zal worden, dient er een wegomlegging te gebeuren. De bewoners van de straat dienen daarvan op de hoogte gebracht te worden. Dit gebeurt door middel van een bewonersbrief.
 • Rond die tijd worden eveneens de nodige aanvragen gedaan bij de nutsmaatschappijen (vb. Fluvius, Belgacom,...) om de positie van de kabels en leidingen te kennen op de plaats waar de werken moeten uitgevoerd worden.
 • Indien nodig worden bijkomende machtigingen aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer, indien de aansluiting moet gebeuren langsheen een gewestweg.
 • Tot slot dient de verkeersambtenaar een signalisatievergunning af te leveren aan FARYS.
 • Als alle aangevraagde documenten zijn afgeleverd aan FARYS, kan de werkopdracht opgemaakt worden. Deze opdracht tot uitvoering wordt doorgegeven aan de aannemer aangesteld door FARYS.

De volgende werken worden uitgevoerd:

 • Net binnen de rooilijn (scheidingslijn tussen openbaar domein en privaat domein) wordt een betonnen huisaansluitputje geplaatst. Dit putje wordt met buizen aangesloten op de rioleringsbuizen in de straat.
 • In de mate van het mogelijke zal het putje geplaatst worden op de aangevraagde plaats. Er wordt getracht om het huisaansluitputje met de inlaat (de kant waar de aanvrager de afvoerleiding van de woning op aansluit) minimaal 60 centimeter onder het peil van de wegas te plaatsen. Dit is echter niet overal mogelijk, bijvoorbeeld omwille van de geringe diepte van de riolering of de aanwezigheid van teveel nutsleidingen. Indien de afvoerleidingen van de aanvrager reeds zouden gereed liggen op een dieper peil, moet deze zelf zorgen voor het overbruggen van dit niveauverschil. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie. Om dit te vermijden, vragen wij u om de afvoerleidingen van de woning zo ondiep mogelijk te leggen en ze niet meteen tot aan de rooilijn te leggen. Zo voorkomt u dat u uw leidingen moet opbreken en herleggen omdat ze te diep zitten. Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden (bv. aanwezigheid van teveel kabels en nutsleidingen) helemaal geen huisaansluitputje kan geplaatst worden. Dan wordt enkel de aansluiting op de riolering voorzien en is het aan de particulier om binnen de rooilijn, waar het wel mogelijk is, zelf een put te voorzien die opgetrokken wordt tot aan het maaiveld en voorzien wordt van een dekseltje.
 • In sommige gevallen zullen 2 aansluitingen worden gemaakt: één op de riolering en één op een leiding voor regenwater. Er zijn dan 2 huisaansluitputjes. Dit zal enkel gebeuren als er een aparte afvoerweg voor regenwater aanwezig is in de straat.
 • Na uitvoering van de werken sluit de aanvrager zijn afvoerleiding(en) aan op de huisaansluitput(jes).

Kostprijs

 • Voor eengezinswoningen (ook in verkavelingen): 1.250 euro per woonentiteit.
 • Voor meergezinswoningen, appartementen en bedrijven: de werkelijk kostende prijs voor de aansluiting op het rioleringsstelsel, met een minimumbedrag van 1.250 euro.

Onderhoud en herstellingen

Na uitvoering van de werken blijft de aanvrager verantwoordelijk voor het onderhoud van de huisaansluiting(en). Dit wil zeggen: het jaarlijks reinigen van het huisaansluitputje en het eventueel doorspuiten van de verbinding naar de straatriolering (bijvoorbeeld in geval van een verstopping) gebeurt door de aanvrager en op diens kosten.

Indien er een herstelling moet gebeuren aan de buizen op openbaar domein, dan wordt deze uitgevoerd door de aannemer die FARYS heeft aangesteld. De kosten voor deze herstelling zijn ten laste van de gemeente. Als het echter gaat om een herstelling van schade die is veroorzaakt door slecht gebruik van de huisaansluiting zullen de kosten wel ten laste van de aanvrager zijn.

Het private gescheiden rioleringsstelsel

In een woning wordt niet enkel huishoudelijk afvalwater geproduceerd. Naast dit afvalwater moet er ook een grote hoeveelheid regenwater op een degelijke manier worden afgevoerd.

Het is de bedoeling dat dit regenwater apart wordt gehouden van het afvalwater. De regenwaterafvoeren kunnen bovendien naar een regenwaterput worden geleid. Als men op deze put een hydrofoorgroep (=waterpomp) aansluit, kan het regenwater gebruikt worden voor bijvoorbeeld de spoeling van de toiletten. De overloop van de put wordt bij voorkeur aangesloten op een natuurlijke of kunstmatige afvoerweg voor regenwater. Als dit niet mogelijk is, mag de overloop aangesloten worden op het huisaansluitputje. Dit moet zodanig gebeuren dat het regenwater niet met huishoudelijk afvalwater wordt vermengd vooraleer het in het huisaansluitputje terecht komt. Daarom moet de overloop worden aangesloten naast de afvoer van de afvalwater.

Het BIJZONDER WATERVERKOOPREGLEMENT HUISAANSLUITINGEN. verplicht de plaatsing van een hemelwaterput bij het bouwen of grondig renoveren van een woning.

Zie download onderaan voor het volledige besluit.