Huisaansluiting

Verplichting

Als de riolering in je straat zich op ten hoogste 50 meter van je perceel bevindt, ben je verplicht om daar op aan te sluiten met je huishoudelijk afvalwater. Dit is een wettelijke verplichting van Vlarem.

De meeste riolen zullen in de nabije toekomst via collectoren verbonden zijn met rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit betekent dat het afvalwater dat in deze riolen wordt geloosd, in die installaties wordt gezuiverd. Nog niet alle riolen zijn met deze installaties verbonden. Toch blijft het wettelijk verplicht om aan te sluiten, ook op die riolen die nog niet zijn verbonden met een zuiveringsinstallatie.

Aansluiting op open gracht

De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd
dient te worden door TMVW.
Met betrekking tot de uitstroomconstructie:
De afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1
m2 kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.

Huisaansluitingsputjes

2.1 Aantal
Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) voorzien moeten te
worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein.
2.2 Plaats
De huisaansluitputjes dienen op openbaar domein geplaatst te worden.
2.3 Type DWA
Het DWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.
24 Type RWA
Het RWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.
2.5 Materiaal DWA
Het DWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.
2.6 Materiaal RWA
Het RWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

Storing huisaansluiting

Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger de
gemeente te contacteren.

Kostprijs

4.1 Algemeen

De realisatie van werken aan de huisaansluiting op vraag van de burger gebeurt
aan kostende prijs.
In uitzondering op bovenstaande regel gebeurt de aanrekening aan forfaitair tarief
voor:
* De eerste huisaansluiting van eengezinswoningen (met uitzondering van
verkavelingen).
¢ De eerste huisaansluiting van ‘andere dan eengezinswoningen' (met
uitzondering van verkavelingen).
Het bovenvermelde forfaitair bedrag voor een eerste huisaansluiting bedraagt :
¢ Voor de DWA aansluiting 1.250 euro excl. btw.
¢ Voor de RWA aansluiting 2.000 euro excl. btw.
¢ Voor DWA-RWA aansluiting 2.500 euro excl. btw.
Door het prijsverschil tussen DWA en RWA wordt gestreefd naar een ontmoediging
voor het realiseren van een RWA aansluiting.
Voor meergezinswoningen wordt een bedrag van 500 euro excl. btw per
wooneenheid bovenop het forfaitaire bedrag aangerekend.
De plaatsing van een IBA door TMVW gebeurt aan hetzelfde tarief als een eerste
huisaansluiting.
De hierboven vermelde forfaitaire bedragen worden wel jaarlijks geïndexeerd
volgens de index vermeld in het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende
tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur van 05/02/2016.”

4.2 Tarief ingebruikname huisaansluiting

Geprefinancierde huisaansluitingen (wachtaansluitingen) worden op het ogenblik
van indienstneming wel verhaald op de aanvrager. De bedragen voor de
indienstneming van geprefinancierde huisaansluitingen zijn:
¢ Voor de DWA aansluiting 1.250 euro excl. btw.
¢ Voor de RWA aansluiting 2.000 euro excl. btw.
¢ Voor DWA-RWA aansluiting 2.500 euro excl. btw.
Voor meergezinswoningen wordt een bedrag van 500 euro excl. btw per
wooneenheid bovenop het forfaitaire bedrag aangerekend.

4.3 Tarief buitendienststelling huisaansluiting

Indien de burger bij buitendienststelling nalaat het nodige te doen overeenkomstig
artikel 3.1.5 van het BWVR van TMVW doet TMVW zelf het nodige. De kosten die
hieraan verbonden zijn worden wel doorgerekend aan de burger.

Onderhoud en herstellingen

Na uitvoering van de werken blijft de aanvrager verantwoordelijk voor het onderhoud van de huisaansluiting(en). Dit wil zeggen: het jaarlijks reinigen van het huisaansluitputje en het eventueel doorspuiten van de verbinding naar de straatriolering (bijvoorbeeld in geval van een verstopping) gebeurt door de aanvrager en op diens kosten.

Indien er een herstelling moet gebeuren aan de buizen op openbaar domein, dan wordt deze uitgevoerd door de aannemer die FARYS heeft aangesteld. De kosten voor deze herstelling zijn ten laste van de gemeente. Als het echter gaat om een herstelling van schade die is veroorzaakt door slecht gebruik van de huisaansluiting zullen de kosten wel ten laste van de aanvrager zijn.

Het private gescheiden rioleringsstelsel

In een woning wordt niet enkel huishoudelijk afvalwater geproduceerd. Naast dit afvalwater moet er ook een grote hoeveelheid regenwater op een degelijke manier worden afgevoerd.

Het is de bedoeling dat dit regenwater apart wordt gehouden van het afvalwater. De regenwaterafvoeren kunnen bovendien naar een regenwaterput worden geleid. Als men op deze put een hydrofoorgroep (=waterpomp) aansluit, kan het regenwater gebruikt worden voor bijvoorbeeld de spoeling van de toiletten. De overloop van de put wordt bij voorkeur aangesloten op een natuurlijke of kunstmatige afvoerweg voor regenwater. Als dit niet mogelijk is, mag de overloop aangesloten worden op het huisaansluitputje. Dit moet zodanig gebeuren dat het regenwater niet met huishoudelijk afvalwater wordt vermengd vooraleer het in het huisaansluitputje terecht komt. Daarom moet de overloop worden aangesloten naast de afvoer van de afvalwater.

Het GR20220425_Bijzonder_Waterverkoopreglement_huisaansluitingen (002). verplicht de plaatsing van een hemelwaterput bij het bouwen of grondig renoveren van een woning.

Zie download onderaan voor het volledige besluit.