Bekendmaking openbaar onderzoek voor omzetting van de milieuvergunning van het windmolenpark vergund door de Bestendige Deputatie dd. 30/10/2003 met een duurtijd van 20 jaar naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Aanvrager: Luminus nv

Ligging: Proefhoevestraat zn. te 9090 Melle

Kadastrale gegevens: Melle, afd. 1, sectie D, perceelnrs. 358/C, 534/A, 665/B

Start openbaar onderzoek: 3 november 2020

Einde openbaar onderzoek: 2 december 2020

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk op 2 december 2020.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2020128485. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.