Participatie en sociale activeringspremie

De PSOA (participatie en sociale activeringspremie, vroeger SCIP) is een financiële ondersteuning voor mensen met beperkte financiële middelen. Deze heeft als doel mensen te laten deelnemen aan activiteiten die hun sociale en culturele integratie bevorderen.

Voor wie?

Voor personen met beperkte financiële middelen, hieronder wordt verstaan:

  • (equivalent) leefloon genieters en hun gezinsleden;
  • Personen in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of –beheer en hun gezinsleden;
  • Gezinnen met een bescheiden inkomen: een gezamenlijk belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 / jaar. Dit bedrag wordt verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste. Om als persoon ten laste beschouwd te worden, moet het netto-inkomen lager zijn dan € 3.200, bij dit bedrag worden de gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.

Daarnaast worden de (on)roerende goederen van alle gezinsleden in rekening gebracht.

Voorwaarden

  • In Melle feitelijk en gewoonlijk verblijven;
  • Beperkte financiële middelen hebben (zie ‘voor wie’);

Binnen de drie maanden na betaling van de activiteit waarvoor de aanvraag gebeurt. De aanvraag mag ook gebeuren voor de activiteit betaald wordt.

Hoe aanvragen?

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst gaat na of je aan de voorwaarden zoals bepaald in: ‘voor wie’ voldoet. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op dat voorgelegd wordt aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kostprijs

Het totale bedrag bedraagt maximum € 150 per jaar per gezinslid.

Reglement

Je kan het volledig reglement terugvinden op de pagina reglementen.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • Bewijzen van de inkomsten/eigendommen/spaargelden/vaste maandelijkse kosten van alle gezinsleden van drie maanden voorafgaand aan de aanvraag;
  • De activiteit werd reeds betaald: een betalingsbewijs van de activiteit;
  • De activiteit werd nog niet betaald: informatie over de activiteit (bv. folder, online informatie,…).