RUP Gontrode Heirweg - Vossenstraat

Het RUP omvat een zone die is afgebakend door de spoorlijn, de bestaande woon-ontwikkeling ter hoogte van de Fazantenstraat, de Gontrode Heirweg en de Vossen-straat. De aanleiding voor de opmaak van het RUP zijn de gewijzigde inzichten en visies om op een duurzame en toekomstgerichte manier om te gaan met “ruimte” in de breedste zin van het woord.

Hiervoor werd een masterplan uitgewerkt. Dit plan speelt in op de beleidsdoelstellingen van de gemeente om een bijkomende zone voor gemeenschapsvoorzieningen aan te sluiten bij de bestaande OCMW-site zodat deze indien gewenst kan uitbreiden.

Daarnaast voorziet het beleidsplan 2020-2025 dat in opmaak is, in het faciliteren in nieuwe kwalitatieve woonvormen. Het masterplan, doet o.a. uitspraken over ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, trage verbindingen voor voetgangers & fietsers, parkeervoorzieningen, woontypologie, gemeenschappelijke groenstructuur…

Ter realisatie van dit masterplan werd het RUP Gontrode Heirweg – Vossenstraat opgemaakt.

Op 18 december werd het RUP Gontrode Heirweg – Vossenstraat definitief vastgesteld.