RUP Natuurgebied Brusselsesteenweg - Spoorlijn

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) voorzag de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het natuurgebied gelegen tussen de Brusselsesteenweg en de spoorlijn. In de bindende bepalingen van het GRS stat:

- de Vuntebeek wordt ingericht als lokaal ecologische infrastructuur;

- de spoorwegbermen in het oosten van de gemeente worden aangestipt als 'ander structurerend element' en verdienen de nodige aandacht naar behoud en versterking. Dit geldt evenzeer voor de kleine landschapselementen (KLE's) en dreven rond het Geerbos;

- voor het uitbreiden van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), beiden al dan niet gedeeltelijk gelegen in natuurgebied, zal er een RUP worden opgemaakt;

- voor zonevreemde bedrijven wordt de opmaak van een sectoraal RUP ovoorgesteld, tenzij deze bedrijven mee opgenomen kunnen worden in een groter gebiedsdekkend RUP;

- voor zonevreemde woningen gelegen in kwetsbare gebieden wordt een RUP opgemaakt, hetzij voor het volledige grondgebied van de gemeente, hetzij voor een deel van het grondgebied, al dan niet gekoppeld aan de opmaak van een ander RUP;

 

Het RUP biedt hiervoor een inhoudelijke oplossing door:

- het open natuurgebied bouwvrij te houden en langs de Vuntebeek een zone voor natuurontwikkeling te situeren;

- de bestaande dreven te verankeren in het RUP;

- een beperkte uitzondering toe te staan voor het ILVO en het FAVV en de zonering te wijzigen van natuurgebied/woonzone naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen;

- twee bestaande bedrijven worden opgenomen in een nieuwe bedrijvenzone. Een ander bedrijf wordt bestendigd;

- de bestaande woningen gelegen in natuurgebied kunnen beperkt uitbreiden en herbouwd worden. Tevens kunnen er bijgebouwen en niet-overdekte constructies worden geplaatst.