RUP Spijkersdreef

Het gemeentebestuur Melle is gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spijkersdreef. Het plangebied van het RUP omvat het binnengebied tussen de oprit van de R4, de Scheldevallei, de Ringvaart en de N9 Brusselsesteenweg.

Wat is een RUP?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een plan dat de bodembestemming van een bepaald gebied vastlegt. Als een RUP wordt opgesteld door de gemeente spreken we over een gemeentelijk RUP. Een goedgekeurd RUP bevat naast het bestemmingsplan ook de stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan vergunningsaanvragen worden beoordeeld en afgeleverd.

RUP Spijkersdreef
Het gemeentebestuur Melle is gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spijkersdreef. Het plangebied van het RUP omvat het binnengebied (in wijzerzin) tussen de oprit van de R4, de Scheldevallei, de Ringvaart en de N9 Brusselsesteenweg. Het betreft de
kantorensite van Fluvius en de heterogeen bebouwde zone tussen de oprit van de R4 en de Spijkersdreef.

Het RUP heeft tot doel om de ruimtelijke structuur van de bebouwde ruimte, ingesloten door de R4, N9, Ringvaart en Schelde, te optimaliseren. Het gebied heeft vandaag een lage visuele en een beperkte toegevoegde waarde voor de omgeving. Het gebied ten noorden van de Spijkersdreef zal een lokaal bedrijventerrein als bestemming krijgen, met de mogelijkheid om aan bedrijvigheid gerelateerde functies te ontwikkelen, zoals ‘kantoorachtigen’ en horeca.

Voor de kantorensite van Fluvius zal in het RUP een kader vastgelegd worden voor toekomstige ontwikkelingen, met als doel een meer duurzame en kwalitatieve inrichting. Tevens zullen er randvoorwaarden opgenomen worden voor het vrijwaren van de Scheldevallei en het beperken
van de verharde ruimtes, voornamelijk op de site van Fluvius.

Inkijken startnota en procesnota
Op 29 juni 2021 werd de procesnota en startnota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Een procesnota is een soort overzicht van de planningsprocedure, de vervolgstappen, de samenstelling van het planteam, de betrokken actoren, de wijze van communicatie, enzovoort. De startnota bevat een ruimtelijk en juridisch-planologisch onderzoek van het plangebied en een visie over een gewenste ontwikkeling. De documenten kunnen ook hier geraadpleegd worden.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij de de startnota en de procesnota kon worden ingekeken. Er werd ook een participatiemoment georganiseerd, via deze link kan u de opname terug vinden van het digitaal participatiemoment.

Op 19 april 2022 werd de scopingsnota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het besluit en de scopingsnota kan u hieronder raadplegen.