RUP Steevliet

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzag de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het jongerencentrum Steevliet en de omliggende woningen in parkgebied.

Het RUP voorziet voor Steevliet een uitbreiding ter hoogte van de bestaande gebouwencluster en het herbouwen van het geïsoleerde paviljoen 'Morgenster'.

Voor één woning die pal op de scheidingslijn ligt tussen woon- en parkgebied, wordt het gewestplan verfijnd. De woning komt dan volledig in woongebied te liggen en de achterliggende tuin volledig in parkgebied. Het aantal woongelegenheden dat kan ingericht worden in het gebouw wordt beperkt tot zes. Voor de woningen die in parkgebied staan wordt het ondermeer toegestaan om onder bepaalde voorwaarden niet-overdekte constructies aan te brengen (zwembaden en terrassen). Tot 100 m² worden complementaire functies zoals kantoor en diensten toegelaten. Voor de twee woningen die voorkomen op de lijst inventaris onroerend erfgoed is ook horeca mogelijk op voorwaarde dat de gebouwen worden behouden.