Subsidie buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voor wie?

De aanvraag kan gebeuren door een georganiseerde groep, bv. een vereniging of een wijkcomité, die actief is in een bepaalde buurt en nog niet op een andere manier ondersteuning ontvangt van het gemeentebestuur. Een buurtactiviteit kan ook aangevraagd worden door een tijdelijke samenwerking van buurtbewoners.

De aanvraag gebeurt door minimum drie meerderjarige initiatiefnemers, van drie verschillende gezinnen (zonder familieband) die in de betrokken straat of buurt wonen.

Privé-feesten, activiteiten met een winstoogmerk, feesten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter, buurtkermissen en schoolfeesten hebben geen recht op een toelage.

Wanneer men al een andere toelage krijgt – van de gemeente of van derden - heeft men evenmin recht op de toelage voor buurtfeesten.

De toelage kan niet aangevraagd worden in het kader van de 11-juli viering.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk. Wanneer je je richt op een volledige straat, maakt het niet uit hoe lang de straat is. Zo lang alle inwoners maar welkom zijn.

Een buurt kan een deel van een straat zijn waarin minstens 20 gezinnen wonen. Maar het kan ook gaan om meerdere straten die een zekere organische of traditionele samenhang vertonen en bvb. tot één verkaveling behoren of gegroepeerd zijn rond een pleintje.

De buurtactiviteiten zijn er voor de bewoners van de straat of buurt en iedereen van de straat of buurt moet welkom zijn.

Bijkomende vereisten

De initiatiefnemers moeten de gratis verzekering bij de Vlaamse Overheid nemen. Op 1 april 2019 is deze gewijzigd. Meer info vind je ook hier: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/

 Vóór de activiteit plaatsvindt moet er minstens een schriftelijke uitnodiging verstuurd of afgegeven worden aan de inwoners van de straat of buurt voor wie de activiteit ingericht wordt en aan het gemeentebestuur. In alle briefwisseling, promotiemateriaal, uitnodigingen e.d. vermeld je duidelijk “met de steun van de gemeente Melle”.

Hoe aanvragen?

Om ons in staat te stellen alle veiligheidsrisco’s goed in te schatten, dien je ons ook een ingevuld evenementenformulier te bezorgen.

De aanvragen worden onderzocht door de dienst informatie en feestelijkheden. Enkel de aanvragen die haalbaar zijn op het vlak van veiligheid en mobiliteit komen in aanmerking voor ondersteuning.

Indien je activiteit voldoet aan de voorwaarden van dit reglement zal ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna krijg je een uitnodiging om je toelage in de vorm van Mellebons te komen halen of om je zaalreservatie te plaatsen. 

Ten laatste acht weken na de activiteit dien je volgende bewijsstukken in om je gemaakte onkosten te bewijzen en te tonen dat aan volgende criteria werd voldaan:

  • Brief, uitnodiging, affiches waaruit blijkt dat de activiteit openstond voor iedereen binnen de straat of buurt
  • Bewijs dat op het promotiemateriaal de vermelding “met steun van de gemeente Melle” werd opgenomen
  • Minstens één sfeerfoto van de activiteit
  • Bewijs van de gratis vrijwilligersverzekering.

Afhandeling

Je vindt alle nodige informatie ook in onderstaande brochure.