Verkavelingsvergunning

Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels met als doel ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar met het oog op het oprichten van een woning of een vaste of verplaatsbare inrichting die als woning kan worden gebruikt.

Verkavelingsaanvragen worden steeds onderworpen aan een openbaar onderzoek. Aan het verlenen van de verkavelingsvergunning kunnen ook lasten en voorwaarden worden gekoppeld inzake infrastructuur, nutsvoorzieningen en zones voor openbaar nut. De aanvraag dient te gebeuren via het Omgevingsloket

De eigenaar van een in een niet-vervallen verkaveling begrepen kavel kan voor het deel dat hij in eigendom heeft, een bijstelling van de verkavelingsvergunning aanvragen, indien de niet-vervallen verkaveling ouder is dan 15 jaar dient men een gewone omgevingsvergunning aan te vragen. Een nadere toelichting inzake de dossiersamenstelling en de procedure vind je hier.

Wanneer vervalt een verkavelingsvergunning?