Verzoekschriften

Iedere burger heeft het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

De organen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad;
  • het college van burgemeester en schepenen;
  • de burgemeester;
  • de voorzitter van de gemeenteraad;
  • de algemeen directeur;
  • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Een verzoek is een vraag om iets te doen of iets te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn, opdat deze in behandeling kan worden genomen.

De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  • de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van naam, voornaam en adres;
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

De procedure voor het indienen en behandelen van een verzoekschrift is uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (artikel 41 en 42).

Het verzoekschrift moet niet voldoen aan specifieke vormvoorschriften.