Werkgroep gemeenschapscentrum

De werkgroep gemeenschapscentrum staat het gemeentebestuur bij in het beheer van het gemeenschapscentrum. Hij adviseert het college van burgemeester en schepenen over alle aangelegenheden betreffende het gemeenschapscentrum met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit.